Sashiko Natural Dye Thread by SashiCo & Keiko Futatsuya