SashikoWorkshopinNYC

Sashiko Workshop Spring 2018